Algemene voorwaarden Lianne Hermers | Kracht van Bewustzijn | WebApp Vision

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Kracht van Bewustzijn: de onderneming van Kracht van Bewustzijn, onderdeel van WebApp Vision
 • Opdrachtgever: ieder rechts- of natuurlijk persoon, die met Kracht van Bewustzijn een overeenkomst sluit of wenst af te sluiten en behalve deze, ook diens rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n).
 • E-ticket: een digitaal toegangsbewijs verkregen door het invullen van de opdracht- en betalingsgegevens op de website van Kracht van Bewustzijn.
 • Coupon: een code of digitale waardebon waarmee men korting kan krijgen.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die namens Opdrachtgever feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een training.
 • Training: training, trainingstraject, seminar, masterclass, workshop of coaching of een andere bijeenkomst die als doel heeft, het overbrengen en/of vergroten van kennis, inzichten en/of vaardigheden.
 • Open training: training op basis van open inschrijving.
 • Incompany-training: een training in opdracht van een bedrijf of organisatie, met deelname door cursist(en) uit dit bedrijf of uit deze organisatie.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes van en overeenkomsten met Kracht van Bewustzijn.
 2. Een inschrijving voor een open training impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Kracht van Bewustzijn schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Door met Kracht van Bewustzijn een overeenkomst aan te gaan doet Opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van (eventueel) door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend deze voorwaarden van Kracht van Bewustzijn. van toepassing zijn.

Artikel 3. Aanbiedingen/Offertes

 1. Alle door Kracht van Bewustzijn gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend en binnen 5 werkdagen na ontvangst van bericht van aanvaarding herroepbaar door Kracht van Bewustzijn. Indien geen geldigheidstermijn is aangegeven, zijn offertes gedurende 30 dagen geldig. Alle gegevens over trainingen die door Kracht van Bewustzijn zijn verstrekt in de vorm van drukwerken, brochures, websites, mailings en dergelijke zijn aan wijzigingen onderhevig zonder mededeling en gelden niet voor de offerte.
 2. Gedane aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de (offerte-)aanvraag door een Opdrachtgever of derde verstrekte gegevens. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij alle relevante en essentiële informatie heeft verstrekt. Mocht na de totstandkoming van een overeenkomst nieuwe relevante en/of essentiële informatie aan Opdrachtgever ter kennis komen dan zal hij deze onverwijld aan Kracht van Bewustzijn. verstrekken.
 3. Kracht van Bewustzijn. heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4. Totstandkoming van een overeenkomst

 1. Opdrachtgever kan zich schriftelijk, via e-mail en/of via de website van Kracht van Bewustzijn aanmelden voor deelname aan een training. Door inschrijving voor een training aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
 2. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Kracht van Bewustzijn komen slechts tot stand indien de aanmelding door Kracht van Bewustzijn aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.
 3. Afspraken met of toezeggingen van medewerkers, vertegenwoordigers en/of hulppersonen van Kracht van Bewustzijn die afwijken van standaardbepalingen verbinden Kracht van Bewustzijn. slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Kracht van Bewustzijn zijn bekrachtigd.

Artikel 5. Inschrijving en bevestiging open training of Incompany-training

 1. Een Opdrachtgever kan een deelnemer inschrijven voor een open training door het invullen en afrekenen van een e-ticket via de website van Kracht van Bewustzijn, door het inleveren van een ingevuld inschrijfformulier bij een van de medewerkers van Kracht van Bewustzijn, door het inzenden van een inschrijfformulier per post of email of door het (digitaal) ondertekenen van een digitale offerte. Het inschrijfformulier of de offerte van Kracht van Bewustzijn geeft de inhoud van de overeenkomst weer, inclusief alle eventuele onkosten.
 2. Een Opdrachtgever kan een deelnemer inschrijven voor een Incompany-training door een schriftelijk verzoek daartoe aan Kracht van Bewustzijn. Kracht van Bewustzijn zal alsdan een offerte aan Opdrachtgever uitbrengen. Na aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever zullen Kracht van Bewustzijn en Opdrachtgever in onderling overleg bepalen waar en wanneer de training zal plaatshebben.
 3. Kracht van Bewustzijn. zal een inschrijving van deelnemer(s) steeds per e-mail (al dan niet middels pdf-bestand) bevestigen; in uitzonderingsgevallen zal dit schriftelijk per post geschieden. Deelname aan een open training door deelnemer bindt Kracht van Bewustzijn pas indien en voor zover deze deelname door Kracht van Bewustzijn bevestigd is.

Artikel 6. Annulering / Wijzigingen

 1. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht, mits schriftelijk en tijdig, de overeenkomst te annuleren. Een annulering is tijdig indien zij tenminste 7 dagen na datum van inschrijving Kracht van Bewustzijn heeft bereikt (bedenktijd). Ingeval van een annulering na 7 dagen is Kracht van Bewustzijn gerechtigd om 50% van het totaalbedrag van de training als annuleringskosten in rekening te brengen.

1.1 Voor deelname aan een kennismaking-seminar van Kracht van Bewustzijn, is een annulering niet mogelijk. In geval van annulering krijgt deelnemer de mogelijkheid om zijn/haar deelname éénmalig te verschuiven naar het eerstvolgende seminar.

1.2 Voor de aankoop van online trainingen is annulering niet mogelijk.

 1. Indien een deelnemer door persoonlijke omstandigheden niet in de gelegenheid is om aan een training deel te nemen waarop Opdrachtgever heeft ingeschreven, is Opdrachtgever gerechtigd een andere deelnemer naar zijn keuze aan de training te laten deelnemen, mits de vervangende deelnemer uiterlijk twee weken voor de training wordt aangemeld bij Kracht van Bewustzijn. Voor deze vervanging is de deelnemer geen extra kosten verschuldigd.
 2. Deelname aan een training kunnen, binnen het traject niet worden verplaatst. Kracht van Bewustzijn kan hiervan eenzijdig afwijken indien daartoe wordt besloten. In dat geval kan een trainingen eenmalig worden verplaatst wanneer dit minimaal 30 dagen voor aanvang van de training wordt gedaan, tegen een tarief van € 125,- per trainingsdag. Deze kosten worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende inschrijvingen, overtekening of ziekte van een trainer alsmede andere gevallen van overmacht aan de zijde van Kracht van Bewustzijn daartoe aanleiding geven, is Kracht van Bewustzijn gerechtigd de training op te schorten en/of te annuleren zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van de door Opdrachtgever gemaakte kosten. Kracht van Bewustzijn is in geval van overmacht gerechtigd om de inschrijfgelden te restitueren.
 4. Kracht van Bewustzijn is gerechtigd om de in de bevestiging vermelde data voor open trainingen om haar moverende redenen te wijzigen en zal wanneer hier sprake van is de deelnemer en/of Opdrachtgever zo snel mogelijk, maar ten minste twee weken voor aanvang van de training van de wijziging op de hoogte stellen.
 5. Kracht van Bewustzijn is gerechtigd een trainer, belast met de uitvoering van een training, te vervangen door een andere trainer. Wanneer dit het geval is zullen deelnemers daarvan voor aanvang van de training op de hoogte worden gesteld.

Artikel 7. Betaling

 1. Na inschrijving voor een training verstuurt Kracht van Bewustzijn aan Opdrachtgever een factuur met betrekking tot de training van de deelnemer. De factuur dient te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien voor aanvang van de open training niet de volledige betaling van de training door Kracht van Bewustzijn is ontvangen, dan is Kracht van Bewustzijn gerechtigd om de betreffende deelnemer(s) te weigeren voor de betreffende training, zonder dat dit de Opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de training. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van Kracht van Bewustzijn.
 2. Kracht van Bewustzijn is niet verplicht Opdrachtgever opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden.
 3. Iedere betaling door Opdrachtgever wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande vordering, ook indien deze vordering bestaat uit verschuldigde rente dan wel uit incassokosten. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd een betaling op te schorten of een beroep te doen op verrekening.
 4. Door het verstrijken van de betalingstermijn komt Opdrachtgever zonder meer in verzuim. Vanaf de dag waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Kracht van Bewustzijn per maand een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente.
 5. Bij niet-betaling of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste € 40,- en zullen worden berekend overeenkomstig het staffeltarief van de Wet op de Incassokosten.

Artikel 8. Ontbinding

Onverminderd de aan Kracht van Bewustzijn. verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan Kracht van Bewustzijn. een overeenkomst, zonder dat een rechterlijke tussenkomst en/of enige ingebrekestelling zal zijn vereist, als ontbonden beschouwen indien de Opdrachtgever met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen in verzuim is geraakt, de Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of diens faillissement wordt aangevraagd of in het geval dat de Opdrachtgever zijn onderneming heeft geliquideerd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid – Overmacht

 1. Kracht van Bewustzijn is, behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Kracht van Bewustzijn, niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training van Kracht van Bewustzijn. Deelname aan trainingen geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de training.
 2. Kracht van Bewustzijn heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Kracht van Bewustzijn kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden Kracht van Bewustzijn op geen enkele wijze. Trainers en medewerkers van Kracht van Bewustzijn hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de trainingen. Deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de resultaten in zijn bedrijf. Kracht van Bewustzijn zal er alles aan doen om de best mogelijke trainingen te verzorgen.
 3. Indien en voor zover Kracht van Bewustzijn aansprakelijk mocht blijken voor enige schade is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die Kracht van Bewustzijn kan worden toegerekend. Kracht van Bewustzijn is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.
 4. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Kracht van Bewustzijn gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de Opdrachtgever en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend begrepen: alle omstandigheden waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Kracht van Bewustzijn kan worden gevergd. Indien door overmacht een training meer dan twee maanden wordt opgeschort, is naast Kracht van Bewustzijn ook de Opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft Kracht van Bewustzijn recht op vergoeding van de door haar redelijkerwijs gemaakte kosten.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

De rechten van het verstrekte trainingsmateriaal zijn voorbehouden aan Kracht van Bewustzijn. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kracht van Bewustzijn is deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 11. Klachten en geschillen

 1. Opdrachtgever kan een klacht indienen tegen een trainer, de uitvoering van een training of een met de training samenhangende administratieve procedure. Opdrachtgever dient een klacht schriftelijk binnen 14 dagen na aanvang van de opdracht of per e-mail kenbaar te maken binnen 14 dagen na inschrijving, doch uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van de training. Kracht van Bewustzijn zal de ontvangst van de klacht bevestigen. Kracht van Bewustzijn zal naar eigen inzicht en met de nodige zorgvuldigheid trachten de klacht in goed overleg met Opdrachtgever op te lossen. Kracht van Bewustzijn kan, indien zij de klacht gegrond acht, besluiten tot schorsing van de trainer en/of wijziging van de procedure en/of de wijziging of annulering van de inschrijving of tot restitutie van inschrijfgelden zonder dat zij daartoe rechtens op enige wijze kan worden gehouden.
 2. Op alle door Kracht van Bewustzijn gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 3. Elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, alsook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, zal in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Utrecht